ВУЗ ШАГ

ЗДО с.Видричка

 

счетчик посещений

Звіт

ЗВІТ

про роботу ДНЗ с. Видричка по забезпеченню вимог Закону про

«Дошкільну освіту».

28 вересня 2017 року набрав чинності новий Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року №2145-VIII (далі - Закон), що регулює суспільні відносини в процесі реалізації конституційного права людини на освіту, а також вносить суттєві зміни у тому числі до Законів України « Про дошкільну освіту».

У Законі України «Про дошкільну освіту» відбулися термінологічні зміни: «дошкільний навчальний заклад» змінено на «заклад дошкільної освіти», (ДНЗ на ЗДО); «навчально - виховний процес» - на «освітній процес», «завідуючий» на директор.

Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону «переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із цим Законом здійснюється протягом п’яти років з дня набрання чинності цим Законом».

З 28.09.2017 року всі заклади- освіти зобов’язані оприлюднювати всю зазначену у статті ЗО Закону інформацію та документи на своїх веб-сайтах.

Методична робота в 2016-2017 навчальному році з педагогічними кадрами дошкільний навчальний заклад був спрямований на виконання положень Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» з змінами та доповненнями, «Про охорону дитинства», інших чинних нормативно-правових актів, які забезпечують успішну реалізацію Державних базових програм розвитку дитини дошкільного віку.

Методична діяльність будувалася і проводилась за принципом систематичної аналітико-діагностичної діяльності, де враховувались інтереси і запити різних категорій педагогів навчального закладу.

У Державній цільовій соціальній програмі розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року окреслено основні механізми розвитку дошкільної освіти.

Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту".

Крім програмового забезпечення, при організації роботи з дітьми дошкільного віку педагоги керувалися переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільному навчальному закладі у 2016/2017 навчальному році.

У ДНЗ увесь навчально-виховний процес вівся українською мовою. Усі педагогічні працівники володіють нею досконало.

На контролі стояло питання наступності в роботі дошкільного навчального закладу та початкової школи. З цією метою колективи дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів складали спільні заходи, що спрямовані на узгодженість питань щодо розвитку, навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу, організації з ними освітнього процесу. Практика показала, що кращою наступність є у навчально-вихоовних комплексах.

Основними принципами організації методичної роботи у дошкільному закладі є колективний характер, зв’язок з життям та актуальність, системність, послідовність, наступність, безперервність, максимальна активізація педагогів, спрямованість на головне, єдність теорії та практики.

Відповідно до річного плану роботи у закладах проводились засідання педагогічних рад у формі педрад.

Колективи дошкільних закладів активно співпрацюють з батьківською громадськістю через батьківські збори, стенди, куточки для батьків.

Протягом року у закладі для педагогів та дітей організовувались конкурси, фестивалі, виставки.

Курсову перепідготовку у 2016-2017 році пройшли 3 педагогів . До кінця 2017 року курсову перепідготовку має пройти 3 педагогічні працівники.

Аналіз забезпечення педагогічними кадрами свідчить про те, що педагогічну діяльність протягом року у дошкільному закладі здійснювали 5 педагогів 3 мають вищу педагогічну освіту Педагогічних працівників із середньою спеціальною освітою - 2.

Важливим фактором у підвищенні майстерності педагогів є робота з фаховою періодичною пресою та новою методичною літературою, яку має в достатній кількості . Це дає можливість навчально-виховну роботу організовувати відповідно до сучасних вимог.

Не зважаючи на послідовну, систематичну роботу, багато проблем залишаються нерозв’язаними:

низький рівень активності педагогів щодо ведення інноваційної діяльності та узагальнення власного педагогічного досвіду;

  • недостатнє використання нетрадиційних, альтернативних технологій і методик, спрямованих на зміцнення та відновлення здоров’я дітей;
  • створення належної матеріальної бази для фізичного виховання;
  • є потреба у збагачені та осучаснені розвивального життєвого простору у групових кімнатах.

З метою подальшого удосконалення роботи з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів району, розвитку творчої активності педагогів та вимог до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку, які визначені Державним стандартом дошкільної освіти в Україні.

Згідно з ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя, через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей.

Кожен працівник проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей в дошкільному закладі, про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників.

На виконання Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці» в закладі розроблені заходи, направлені на поліпшення умов праці та безпечне перебування дітей, дотримання вимог чинного законодавства. Розроблені та затверджені інструкції з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу, посадові та функціональні обов'язки всіх категорій ‘працівників встановленого зразка.

На виконання Закону «Про цивільну оборону» в закладі систематично планується робота з підготовки цивільної оборони на календарний поточний рік: навчання персоналу правилам поведінки та основних способів захисту у надзвичайних ситуаціях, прийомам надання першої медичної допомоги постраждалим.

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов'язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації;

Регулярно проводяться бесіди з попередження дитячого травматизму, видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом

В садочку систематично проводяться «Тижні безпеки» та заняття з надзвичайних ситуацій. В ігровій формі дітям даються знання з правил культури поведінки в оточуючому середовищі, проводяться колективні перегляди на тему: «Вогонь - ворог, вогонь - друг», «Лікарські рослини для здоров'я та сили» та інші; конкурси дитячих малюнків за тематикою: «Щоб не сталося лиха», «Чистота - запорука здоров'я»; лялькові вистави - «Його величають Сірничок», «Наш друг - світлофор».

Робота проводиться під час організованих занять та різних режимних моментів систематично, послідовно, з максимальним використанням активних методів та прийомів навчання і виховання дітей дошкільного віку.

 

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

    

       Я , як керівник ДНЗ с. Видричка, і надалі буду робити все, що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей , які відвідують заклад, для підтримання належного іміджу та збільшення потенційних можливостей.

О.М.Бочкор